Volební program hnutí BOS Plzeňského kraje pro krajské volby v roce 2020

Politické hnutí BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST, SOLIDARITA (BOS) je mladé politické hnutí, které není ani nebude spojeno s žádnými kmotry nebo jinými zájmovými lobbystickými skupinami.  Hnutí BOS je si velmi dobře vědomo složitostí současného světa a rozpolceností vnitrostátní politiky. Je si velmi dobře také vědomo nadcházejících problémů a výzev, které českou společnost v dohledné době čekají. Trvalým zájmem hnutí BOS je rovnoměrný vývoj území celého Plzeňského kraje a spokojenější život jeho obyvatel.

Politická moc v kraji musí vycházet z principu poměrného zastoupení podle výsledků voleb, které se musí uplatnit ve všech orgánech zastupitelstva kraje. Na rozdíl od dosavadního vedení Plzeňského kraje a v souvislosti na zpomalování produkce v ČR jsme toho názoru, že se musí přehodnotit priority v rozdělování krajského rozpočtu a vyvozování osobní odpovědnosti za řádné hospodaření s veřejnými finančními prostředky.

Náš volební program nabízíme občanům Plzeňského kraje pod heslem:

„Bezpečnost a prosperita“

Náš volební program hnutí BOS je ve třech slovech:

BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST, SOLIDARITA

 

 1. BEZPEČNOST:

Cílem je podpora opatření k zabezpečení efektivní ochrany a obrany občanů Plzeňského kraje.

 Bezpečnost a prosperita v kraji jsou jako dvě spojité nádoby, kdy jedna nemůže existovat bez té druhé. Tam kde je bezpečnost, tam se daří i prosperitě a opačně.

Budeme podporovat:

 • přípravu a cvičení krizového štábu a příslušných složek IZS k eliminaci předpokládaných krizových a mimořádných situací,
 • potírání všech forem korupce, boj proti hospodářské a obecné kriminalitě, každodenní bezpečnost v ulicích našich měst a obcí,
 • veškerá účinná opatření k ochraně státních hranic se SRN na území Plzeňského kraje,
 • legislativní opatření a kontrolní činnost směřující k eliminaci bezpečnostních rizik ze strany cizinců, zejména v lokalitách jejich soustředění,
 • součinnost bezpečnostních složek se samosprávami, zejména v oblasti prevence a při mimořádných událostech,
 • prověření a aktualizaci krizových plánů na krajské úrovni, včetně plánů Integrovaného záchranného systému v Plzeňském kraji,
 • personální a dislokační rozšíření bezpečnostních složek a Integrovaného záchranného systému, podpora dobrovolných sborů hasičů,
 • budování teritoriální obrany v Plzeňském kraji v součinnosti s ústředními orgány státu,
 • spolupráci s německými bezpečnostními složkami v příhraničních oblastech.

Odmítáme:

 • budování cizích vojenských základen, včetně pobytu cizích vojsk na území kraje,
 • budování nebo zřizování zařízení pro ilegální migranty na území kraje.

 

 1. ODPOVĚDNOST:

Cílem je posílení odpovědnosti politiků Plzeňského kraje, příslušných státních orgánů a občanů za řádné fungování Plzeňského kraje a jeho stabilizovaný stav.

Naši prioritou je poctivá správa Plzeňského kraje ve prospěch jeho občanů. Cílem politiky hnutí BOS je prosperující kraj, jeho rovnoměrný rozvoj a spokojení občané kraje. Nesouhlasíme s liberalizací veřejných služeb, protože se potvrdilo, že jejich zajišťování prostřednictvím soukromého sektoru způsobuje odvádění části prostředků na vytváření co největšího zisku. Hnutí BOS bude dlouhodobě, s ohledem na aktuální možnosti posilovat veřejný sektor v oblasti veřejné dopravy, údržby silnic, zdravotnictví, školství, správy vodovodních a kanalizačních sítí, bydlení i jiných.

II/1:  Oblast ekonomická:

Budeme podporovat:

 • sestavování vyrovnaných rozpočtů, které umožní rozvoj kraje, a to i s ohledem na možnou ekonomickou recesi,
 • hospodárné nakládání s majetkem kraje a jeho zhodnocování,
 • prověření smluv uzavřených s Plzeňským krajem, které jsou napojeny na čerpání finančních prostředků z krajského rozpočtu a učinit příslušné korekce,
 • prověření účelovosti a hospodaření neziskových organizací zřízené Plzeňským krajem a učinit příslušné korekce.
 • zastavení čerpání finančních prostředků z krajského rozpočtu těm neziskovým organizacím, které jsou financované zahraničním subjektem,
 • posílení finančních prostředků z krajského rozpočtu do oblasti bezpečnosti,
 • posílení finančních prostředků z krajského rozpočtu do oblasti lesního a vodního hospodářství, včetně budování vodovodní infrastruktury,
 • obnovení náročné kontrolní činnosti v oblasti veřejných zakázek, a to jak při zadávání zakázek, tak i při ukončení veřejných zakázek.

Odmítáme:

 • svévolné plýtvání finančními prostředky z krajského rozpočtu,
 • tolerování nedostatků v plnění veřejných zakázek, zejména pak při jejich ukončení,
 • klientelismus a korupci v jakékoliv podobě.

 

II/2:  Oblast dopravy a dopravní infrastruktury:

Budeme podporovat:

 • efektivní údržbu a opravy II. a III. třídy na území kraje, kterou koordinovat podle dlouhodobých plánů, aby nedocházelo ke zbytečným kalamitním stavům,
 • dostupnou integrovanou veřejnou dopravu, která bude logicky provázaná včetně maximálního využití železniční sítě a zajistí dopravní obslužnost všech obcí v kraji,
 • omezení průjezdu kamionové dopravy přes sídelní města centra kraje a omezení kamionové dopravy po komunikacích II. a III. třídy,
 • budování obchvatů měst postižených nadměrnou dopravou (za finanční spoluúčasti státu a fondů EU),
 • budování parkovišť v místech s velkou koncentrací vozidel.

Odmítáme:

 • nadměrný provoz v obcích a městech, který s sebou nese zdraví škodlivý hluk a prach,
 • nepromyšlené plánování oprav a údržby silnic bez zajištění dostatečně vyhovujících objížděk, které způsobují zbytečné dopravní kolapsy.

 

II/3:  Oblast školství a kultura:

Budeme podporovat:

 • oborovou rozmanitost středního školství, s důrazem na chybějící učňovské a technické profese,
 • vyvíjení tlaku na Ministerstvo školství na zrušení inkluze a požadovat návrat k jednotným osnovám pro Základní školy,
 • větší propojení škol s podniky v kraji a spolupráci s Hospodářkou komorou,
 • zastavení poklesu úrovně vzdělávání na základních a středních školách,
 • krajská stipendia pro vybrané (nejpotřebnější) obory středního a učňovského školství,
 • zachování sítě škol na venkově, včetně zajištění bydlení pro pracovníky škol,
 • výstavbu předškolních zařízení zejména na venkově,
 • zapojení na školách co nejvíce mladých lidí do procesu tělovýchovy a sportu a zajištění ekonomické pomoci sportovním oddílům mládeže,
 • branné sporty ve volno časových aktivitách mládeže,
 • opatření ke snížení administrativy ve školách a školských zařízeních,
 • navýšení podpory městským a obecním knihovnám,
 • volno časové kulturní centra, kulturní infrastruktury a aktivních forem kultury především pro mladou generaci,
 • vytváření podmínek pro rozvoj volno časových aktivit, vznik spolků a obnovu místních kulturních tradic,
 • zpřístupnění kulturního dědictví zdravotně postiženým osobám vybudováním bezbariérových opatření, nevidomým, apod.
 • obnovu a údržbu kulturních památek (kromě církevních památek),
 • rozvoj cestovního ruchu.

Odmítáme:

 • podporu soukromých a církevních škol na úkor veřejných škol,
 • neuvážené rušení školských zařízení, zejména na venkově,
 • podíl různých neziskových organizací na výchově dětí a mládeže ve školských zařízeních,
 • zavádění zvláštních výsad ve školských zařízeních pro žáky z nepřizpůsobivých rodin,
 • podporu pseudoumělců s pochybnými díly nebo vystoupeními, které falšují historii nebo mají znaky pokleslé kultury,
 • podporovat kulturní akce, které propagují multikulturalismus a islámskou ideologii,
 • na území Plzeňského kraje islamizační politiku, výstavbu mešit a dalších zařízení islámského charakteru.

 

II/4:  Oblast zdravotnictví:

Budeme podporovat:

 • dostupnou krajskou síť nemocnic a dalších zdravotnických zařízení, včetně zubařské péče a pohotovosti, zejména v příhraničních oblastech Plzeňského kraje,
 • udržení koncepce zdravotnictví v Plzeňském kraji (poskytování kvalitní zdravotní péče a efektivní hospodaření zdravotnických zařízení),
 • řešení dostupnosti zdravotní péče v tachovském okrese,
 • dohled na hospodárnost investic při výstavbě ve zdravotnictví,
 • zvyšování lůžek následné péče na potřebnou kapacitu,
 • ponechání krajských zdravotnických zařízení ve správě a vlastnictví Plzeňského kraje,
 • motivaci lékařů a sester v místech svého působení.

Odmítáme:

 • likvidaci nebo privatizaci nemocnic a zdravotnických zařízení v majetku Plzeňského kraje,
 • rušení, omezování a zhoršování dostupnosti zdravotní péče na území Plzeňského kraje.

 

 

II/5:  Oblast životního prostředí:

Budeme podporovat:

 • udělení přísných sankcí a trestní odpovědnost všem těm subjektům, které znehodnocují půdní fond a vodní zdroje, zejména pak v příhraničních oblastech,
 • veřejné vlastnictví vodovodů a kanalizací a revizi stávajících smluv s cizími vlastníky,
 • projekty zadržující vodu v krajině a protipovodňové projekty – ochrana vody jako základní systémový prvek na krajské úrovni,
 • kategorické řešení ve spolupráci se samosprávami, kde občané nejsou napojeni na vodovodní sítě a hrozí  omezení vlastních vodních zdrojů,
 • výstavbu vodních rezervoárů pitné vody a záchytu dešťové vody pro další využití,
 • výstavbu vodovodní a kanalizační infrastruktury, včetně čističek odpadních vod,
 • zachování vývojově přirozené různorodosti přírody, záchranu místní flory a fauny, včetně zvláštních přírodních lokalit,
 • třídění odpadů a efektivní nakládání s ním,
 • ochranu těžebních zdrojů před zahraničním kapitálem,
 • ochranu lesního fondu, včetně nové výsadby smíšených porostů,
 • včelařství, včetně výchovy mladých včelařů.

Odmítáme:

 • dovoz odpadů, (včetně odpadů z bioplynových stanic) ze zahraničí,
 • další výstavby spaloven biomasy, protože přírodní produkce patří zpět do půdy, aby ji zhodnocovala.

 

III.  SOLIDARITA:

Cílem je prosazovat a uplatňovat principy solidarity a spravedlnosti ve vztazích mezi občany a mezi občany a Plzeňským krajem.

 

III/1:  Oblast sociální:

Budeme podporovat:

 • výstavbu i rekonstrukce Domovů pro seniory, nemocné a hendikepované, včetně rozšiřování terénních sociálních služeb,
 • výstavbu/rekonstrukci nejméně jednoho hospice v Plzeňském kraji,
 • koncepčně řešené sociální služby s ohledem na důstojnou životní úroveň seniorů,
 • péči o přestárlé občany , i o jejich každodenní život, dostupnost služeb a přiměřenou mobilitu,
 • kontrolu plnění závazků u všech subjektů provozovatelů.

Odmítáme:

 • omezování kvality, rozsahu a dostupnosti sociálních služeb,
 • sociální zabezpečení pro ilegální migranty a další osoby, které zneužívají sociální systém.

 

III/2:  Oblast rozvoje venkova:

Budeme podporovat:

       –      metodickou pomoc malým obcím v získávání dotací, které výrazně navýšit,

–      budování potřebné základní infrastruktury formou dotací (dostupná doprava),

 • zpracování programů bytové politiky na krajské úrovni s důrazem na výstavbu dostupného bydlení pro mladé rodiny na venkově, včetně zajištění bytů pro pracovníky, které je potřeba v regionu udržet (např. ve školství, ve zdravotnictví),
 • výstavbu sociálních bytů,
 • udržení sítě prodejen smíšeného zboží a pohostinství,
 • místní občanská sdružení a organizace působící na venkově – sportovní a kulturní sdružení, dobrovolné hasiče, zahrádkáře, včelaře, myslivce a další, protože právě oni udržují pestrý život v obci, případně chrání naše životní prostředí,
 • udržení či obnovu mateřských škol na venkově,
 • místní zemědělce a propagaci regionálních potravin.

Odmítáme:

 • přihlížet jak mladí lidé opouštějí některé venkovské obce.