Program hnutí BOS 2020

PREAMBULE K PROGRAMU

politického hnutí BOS – 2020

 

Svět okolo nás se vyvíjí velmi dynamicky a ne vždy příznivě pro nás, občany ČR. Parlamentní politické strany ČR neefektivně a pomalu reagují na nové výzvy. Chceme-li zabránit hrozící katastrofě, musíme najít takové politiky, kteří jsou a se zhoršující se situací zůstanou vlastenci. Musíme volit takové poslance a politické subjekty, kteří budou pracovat pro suverénní národní stát ČR!

Jsme členy vojenské aliance NATO, která se stává stále více nedůvěryhodnou organizací. Tato nedůvěra je výsledkem toho, že většina členských států, včetně ČR, zásadním způsobem porušuje přístupovou smlouvu (Severoatlantickou smlouvu). Některé členské země této organizace v rozporu s touto smlouvou vedou agresivní války na různých kontinentech, neustále rozšiřují počty vojenských základen v bezprostřední blízkosti cizích států a jsou aktivními účastníky v procesu rozbíjení mezinárodního právního systému. K vynucování svých egoistických cílů neváhají používat ani takové metody, jako jsou ekonomické a jiné sankce k tomu, aby vyděračstvím dosáhly svých cílů.

Severoatlantická aliance místo toho, aby se stala garantem mírového řešení sporů (tak, jak je to v čl. 1 přístupové smlouvy), se stává zdrojem narůstání válečného napětí ve světě. Pro USA se členské země této organizace stávají jen odběratelem drahých zbraňových systémů. Menší členské země, včetně ČR, v této organizaci nehájí své bezpečnostní zájmy, ale poníženě slouží zájmům cizích zemí. Z takové organizace je nutné co nejdříve vystoupit.

Pandemie dokázala, že NATO je špatná aliance ve špatný čas s neschopným vedením a cíli, které dříve či později rozpoutají válku v Evropě. O EU platí totéž, v krizi se ukázala jako zbytečná a příliš nákladná instituce.

Také Evropská unie (EU) neplní svoji původní funkci. Zejména po přijetí Lisabonské smlouvy se EU zásadním způsobem změnila. Z organizace, která sehrávala významnou roli v ekonomickém rozvoji evropských států, která sehrávala také významnou roli v předcházení konfliktům na evropském kontinentu se stává organizace, která velmi intenzivně boří to, co dříve bylo budováno.

Dotační politika EU a takzvaná sdílená suverenita jsou využívány k postupné kolonizaci zejména nových členských zemí. Monetární, ekonomické a zejména ideologické nástroje používané nikým nevolenými představiteli EU slouží k jedinému cíli: likvidaci národních států. K tomu má přispět i falešný výklad evropské historie, především z období před a po 2. světové válce.

K celkové destrukci členských zemí EU je zneužívána i politika takzvaného “Zeleného údělu”. Pod rouškou ekologie jsou s pomocí agresivní “zelené” ideologie prosazována taková opatření, která mohou velmi rychle přivést evropské země k energetické katastrofě. Ta se zákonitě promítne do všech oblastí života společnosti.

Současní představitelé vedení EU nerespektují evropskou legislativu (Schengenská smlouva, Dublinské nařízení) o přijímání, migrantů a jejich pohybu uvnitř prostoru EU. V současné době se celá problematika migrace (nezákonné migrace) díky nečinnosti příslušných orgánů EU vymkla jakékoliv kontrole a představuje významné bezpečnostní riziko.

Národní státy se projevily jako jediné akceschopné entity, které dokázaly reagovat na nové hrozby. Svůj úkol však mohou plnit pouze v případě, že v jejich čele (na všech úrovních rozhodování) budou vlastenci, a nikoliv sluhové globalistů jako doposud.

Životně důležitým faktorem pro budoucnost národních států a pro zachování míru v Evropě představuje návrat k respektování výsledků 2. světové války a závěrů navazujících konferencí v Jaltě a Postupimi.

Lhostejnost našich parlamentních politických stran k negativním jevům v EU a v NATO jsou dokladem jak jejich neschopnosti, tak také neochoty hájit naše národní zájmy. Tento stav vyžaduje radikální řešení. To jde uskutečnit jediným možným způsobem – nahradit stávající politickou reprezentaci lidmi, kteří budou jednat v našem národním zájmu.

České republice nezbývá než se vydat stejnou cestou jako Polsko a Maďarsko – vlastenecké síly musí postupně ve volbách získat ústavní většinu.

Pandemie COVID-19 prokázala, že EU a NATO nedokáží plnit svá původní poslání. Naopak se staly bezpečnostním rizikem, protože zájmy globalistů na přípravě války v Evropě a prosazování masové nelegální migrace nadřadily ochraně zdraví a životů občanů členských zemí Evropské unie a Severoatlantické aliance. O neschopnosti řešit vnitřní problémy NATO a EU svědčí také konflikt mezi Řeckem (členem NATO a EU) a Tureckem (členem NATO). Jak potom mohou tyto organizace řešit problémy globální, když nedovedou vyřešit problémy vnitřní?

Pokud máme být schopni uskutečnit cíl vystoupit z nereformovatelné EU a NATO, musíme včas přijmout řadu zásadních opatření. Jedná se zejména o hledání potencionálních spojenců, zejména z řad V4, Rakouska, ale i dalších států včetně těch,kteří jsou mimo EU a NATO. Jde také o přípravu naší ekonomiky, oblasti bezpečnostní a dalších oblastí, které se mohou stát objektem nátlaku ze strany jak EU (viz proces brexitu), tak i členských států NATO.

 

 

 

 

               PROGRAM politického hnutí BOS – 2020

Politické hnutí BOS bude usilovat o upevňování vztahu občanů ke své zemi a pocitu jejich odpovědnosti za společnou budoucnost a život v míru. Základním cílem našeho programu je posílení suverenity, důvěryhodnosti a bezpečnosti České republiky i její občanů.

       I.            OBLAST BEZPEČNOSTI

Cílem je podpora opatřením k zabezpečení efektivní a nekompromisní ochrany a obrany celistvosti a svrchovanosti České republiky jako základního předpokladu vnější a vnitřní bezpečnosti naší země a občanů.

Priorita I/1: Orientace zahraniční politiky na přátelské vztahy se státy a národy prosazující mír a vzájemnou spolupráci

BUDEME PROSAZOVAT: 

 1. Vystoupení z Evropské unie a z NATO. Došli jsme k závěru, že tyto organizace působí v rozporu s národními zájmy ČR a již je nelze reformovat. Odmítáme být solidární s těmi, kdo si řeší své problémy na náš úkor.
 2. Hledání spojenců pro činnost mimo struktur EU a NATO, zejména mezi členy V4, Rakouska, Slovinska, Řecka a dalších států.
 3. Zahraniční politiku orientovanou na přátelské vztahy se všemi státy a národy, které ve světě prosazují politiku míru a přátelství, bez ekonomických sankcí a které se spolu s námi budou podílet na vytváření nových vztahů založených na rovnoprávnosti, důvěryhodnosti a mírového soužití.
 4. Obnovení významu a důležitosti Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE), jako nástroje pro mírové a spravedlivé řešení problémů v Evropě a jejím blízkém okolí.
 5. Nepoužívání armády ČR k nesmyslným zahraničním misím bez mandátu Rady bezpečnosti OSN.
 6. Zákaz dislokace cizích vojsk a rozmístění cizích vojenských základen a zařízení na našem území.

Priorita I/2:  Zabránění nelegální migraci na území České republiky

BUDEME PROSAZOVAT:

 1. Odmítnutí všech konvencí, které nerozlišují legální a nelegální migraci
 2. Suverénní rozhodování o tom, kdo může a kdo nesmí být občanem ČR a pobývat na našem území. Podmínkou je bezvýhradné respektování našich zákonů a dalších právních norem.
 3. Bezprostřední návrat do země původu nelegálních migrantů i těch, kteří se dopustí závažných trestných činů.
 4. Opuštění (odmítnutí) Marakéšské smlouvy, Istanbulské smlouvy a Paktu OSN o migraci a obdobných norem přijímaných v budoucnosti.
 5. Odmítnutí všech forem rasismu, zejména těch, které jsou spojeny přepisováním české a evropské historie.

Priorita I/3:   Zajištění obrany území České republiky

BUDEME PROSAZOVAT:

 1. Plnění bezpečnostní koncepce státu ve smyslu ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR, tak, aby jasně stanovila úkoly pro ozbrojené síly, bezpečnostní sbory, záchranné sbory a havarijní služby pro zajištění obrany ČR.
 2. Zásadní změnu v koncepci, velikosti a struktuře Armády České republiky, její nasměrování k zabezpečení obrany území České republiky na úkor zahraničních misí. a také v součinnosti s PČR k ochraně obyvatelstva v době mimořádných situaci. Podstatné zvýšení počtu příslušníků bojových útvarů na úkor armádních úředníků.
 3. Vytvoření sil a prostředků teritoriální obrany s využitím zkušeností Švýcarska (případně Izraele).
 4. Obnovení branné přípravy na školách a dalších vzdělávacích zařízeních ve smyslu zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR.
 5. Obnovení prvků systému civilní ochrany obyvatelstva a teritoria před následky nejen terorismu nebo války, ale i živelních pohrom, úniku jedovatých průmyslových látek apod., ve smyslu zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému.
 6. Obnovení zásob prostředků ochrany obyvatelstva při zdolávání mimořádných událostí podle poznatků z povodní i velkých požárů i pro případ použití ZHN
 7. Vytvoření organizačních, materiálních a finančních předpokladů pro dobrovolný šestiměsíční branný výcvik záloh ve smyslu branného zákona (č. 585/2004 Sb.). Motivací by mohlo být získání zbrojního průkazu, řidičského průkazu, specialisté oprávnění k ovládání techniky, na které byli vycvičeni.
 8. Vytvoření mobilizačních záloh a zásob pro rozvinutí AČR v případě ohrožení ČR.
 9. Obnovení prvků hospodářské mobilizace, včetně hmotných rezerv, dopravní a speciální techniky.
 10. Výchovu mladé generace k odpovědnosti za obranu svých rodin, vesnice nebo města, své vlasti.

Priorita I/4:  Zvýšení úrovně vnitřní bezpečnosti občanů ČR

BUDEME PROSAZOVAT:

 1. Snížení administrativní zátěže uniformovaných policistů ve výkonu služby.
 2. Zajištění lepší ochrany řadových policistů, příslušníků vězeňské služby, požárníků a dalších příslušníků ozbrojených sborů před politizací jejich oprávněných zásahů proti podezřelým a pachatelům přestupků a trestných činů.
 3. Zkvalitnění výběrových řízení policistů zpřísněním kritérií pro uchazeče.
 4. Zákon o soukromých bezpečnostních agenturách.
 5. Zamezení reorganizačních změn “na objednávku” různých vlivových skupin ve strukturách bezpečnostních sborů a v ozbrojených silách.
 6. Energetickou a potravinovou bezpečnost a soběstačnost jako jedny z rozhodujících základů pro fungování státu.

Priorita I/5:  Obnovení a rozšíření českého obranného a bezpečnostního průmyslu

BUDEME PROSAZOVAT:

 1. Obnovení a rozšíření českého obranného a bezpečnostního průmyslu nejen jako rozhodující dodavatele pro naše ozbrojené síly a bezpečnostní sbory, ale také jako významného českého exportéra a zaměstnavatele.
 2. Obnovení Národního úřadu pro vyzbrojování, působícího ve strukturách resortu MO.
 3. Nákup armádní výzbroje až po stanovení jasné koncepce rozvoje AČR směrované na obranu územní celistvosti a garanta suverenity ČR.
 4. Postupné navyšování rozpočtu resortu obrany příštích pět let podle aktuálních potřeb a možností státu pro obranu suverenity ČR.
 5. Vytvoření zákonných podmínek (do vystoupení z NATO a EU) umožňujících preferovat české výrobce při nákupech výstroje, výzbroje a techniky.

 

    II.            OBLAST ODPOVĚDNOSTI

Cílem je posílení odpovědnosti politiků, státních orgánů a občanů za řádné fungování státu a stav společnosti.

Priorita II/1:  Osobní odpovědnost zvolených politiků i výkonné moci

BUDEME PROSAZOVAT:

 1. Důslednou rozpočtovou odpovědnost a eliminaci neúčelného rozhazování finančních prostředků, např. na dotace politickým, migračním a podobným neziskovým organizacím i těm, které jsou dotovány ze zahraničních zdrojů.
 2. Založení „České komerční státní banky“ ve 100% vlastnictví ČR pro zvýšení finanční nezávislosti státu.
 3. Osobní odpovědnost jednotlivých soudců, soudních znalců, exekutorů a státních zástupců za řešené případy.
 4. Trestně právní a ekonomickou odpovědnost za chybná rozhodnutí výkonné moci.
 5. Zpřísnění zákona o trestně právní odpovědnosti právnických osob za všechny hospodářské trestní činy.
 6. Veřejné skládání účtů před občanskou veřejností zvolenými poslanci a senátory za hnutí BOS.
 7. Zamezení odplývání zisků mimo území ČR daňovou motivací.
 8. Zrušení povinných poplatků ČT, protože dlouhodobě neplní své poslání v oblasti poskytování vyváženého a objektivního zpravodajství.

 

Priorita II/2:  Odpovědnost státu za životní prostředí, strategické suroviny, energetické a přírodní zdroje

BUDEME PROSAZOVAT:

 1. Kontrolu státu nad strategickými surovinami tak, aby ČR přestala být vydíratelnou zemí, zamezení prodeje strategických surovinových zdrojů do soukromých rukou či zahraničním firmám.
 2. Dosažení stabilizace rozlohy půdního a lesního fondu, zamezení záborů zemědělské půdy developery, pro budování nových fotovoltaických elektráren či dalších obdobných staveb..
 3. Dostavbu jaderné elektrárny Temelín a Dukovany na základě transparentního výběrového řízení. Provoz těchto JE musí být plně pod kontrolou ČR.
 4. Odpovědné hospodaření s vodou jako strategickou a životně důležitou surovinou, vykoupení vodárenských společností zpět do vlastnictví státu či obcí.
 5. Návrat k pěstování takové struktury plodin, které jsou významné pro zajištění potravinové soběstačnosti ČR, na úkor pěstování technických plodin.
 6. Posílení kontroly nad vývozem surovin a dovozem odpadů.

 

Priorita II/3:  Udržení našich kulturních tradic, kulturního bohatství a českého jazyka. Rozvoj školství, tělovýchovy a sportu ve prospěch potřeb společnosti.

BUDEME PROSAZOVAT:

 1. Kvalitní vysoké školství a výzkum v oborech umožňujících uplatnění absolventů.
 2. Rozvoj a zkvalitnění učňovského a středního odborného školství podle požadavků trhu práce.
 3. Vznik národní rady pro vzdělávání jako apolitického a nenáboženského orgánu, složeného z odborníků, k zajištění kontinuity vzdělávací strategie při politických změnách ve vedení rezortu.
 4. Eliminaci vlivů a působení neziskových organizací ve školních zařízeních na výchovu dětí a mládeže.
 5. Konec inkluze a podobných destruktivních projektů.
 6. Transparentní financování sportu, včetně dotačních programů.

 

Priorita II/4:  Výkon trestu nepodmíněného odnětí svobody musí odradit pachatele od páchání další trestné činnosti

BUDEME PROSAZOVAT:

 1. Taková opatření, která zabezpečí vytvoření podmínek pro povinnou práci vězňů tak, aby si nejen vydělali na pobyt v nápravném zařízení, ale také aby byli schopni alespoň částečně splácet své dluhy.
 2. Aby ti, kteří porušili zákony a parazitovali na práci řádných občanů, nežili ve vězení ve vyšším materiálním, ekonomickém a zdravotnickém standardu, než řádně pracující občan, invalida či starobní důchodce.

 

Priorita II/5:  Razantnější boj proti korupci

BUDEME PROSAZOVAT:

 1. Tvrdé postihy původců korupce ve společnosti, vč. justice a policie, a postih za předražování státních zakázek.
 2. Prověření privatizačních projektů zpětně, prodloužení promlčecích lhůt privatizačních zločinů, odcizení penzijních fondů apod.
 3. Úpravu zákona o vyvlastnění ve veřejném zájmu.
 4. Důslednější vymahatelnost práva.
 5. Novelizaci zákona o veřejných zakázkách.

 III.            OBLAST SOLIDARITY

Cílem je prosazovat a uplatňovat principy solidarity a spravedlnosti ve vztazích mezi občany a mezi občany a státem.

 

Priorita III/1:  Zjednodušení právního řádu České republiky při zachování jeho kontinuity a jeho následného upevnění

BUDEME PROSAZOVAT:

 1. Přijetí ústavního zákona o obecném referendu.
 2. Ochranu právního systému ČR před pokusy o narušení principů právního státu snahou o vnášení prvků cizorodých právních systémů uplatňovaných ve prospěch úzkých skupin obyvatelstva.
 3. Zjednodušení soustavy státního zastupitelství a soudů na třístupňovou (okresní, krajské, nejvyšší soudy a souběžně i státní zastupitelství), tj. zrušení vrchních soudů a vrchních státních zastupitelství.
 4. Zavedení dalšího povinného vzdělávání a přezkušování odborných znalostí soudců a státních zástupců, jejich povinnost obhájit svůj mandát nejpozději do 6 let.
 5. Převedení exekutorů do státní služby.

 

Priorita III/2:  Vytvoření vhodnějších podmínek pro získání zdrojů pro financování oblasti solidarity

BUDEME PROSAZOVAT:

 1. Poctivá práce se musí stát jediným a plně dostačujícím způsobem obživy..
 2. Diskusi na úrovni státu o dopadech digitalizace, robotizace a automatizace (tzv. Průmysl 4.0) na život společnosti.
 3. Spravedlivé ohodnocení práce osob zabezpečujících bezpečnost občanů ČR během služby i po jejím ukončení.
 4. Redukci pracovních agentur, zákaz možnosti pracovním agenturám zaměstnávat nekmenové zaměstnance, ale pouze práci zprostředkovávat se zastropováním výše odměny pracovní agentuře.
 5. Zrušení superhrubé mzdy.
 6. Zjednodušení daňového systému.
 7. Snížení odvodů zaměstnavatelů za pracovníky.
 8. Odebrání sociálních dávek (hmotné nouze, příspěvku na péči a zdravotně postiženým) občanům, kteří mohou, ale nechtějí pracovat.
 9. Zdanění zisků tam, kde byl vytvořen, tedy v ČR.
 10. Stanovení pracovních závazků a jejich následné odpracování po ukončení studia VŠ občanem ČR, jemuž bylo studium poskytnuto na náklady státu.
 11. Bankovní daň
 12. Podporu ze státního rozpočtu jen těm neziskovým organizacím, které se zabývají pomocí občanům výhradně v oblasti sociální péče.

Priorita III/3:  Zkvalitnění zdravotní péče dostupné všem občanům

BUDEME PROSAZOVAT:

 1. Zřízení jedné státní zdravotní pojišťovny.
 2. Obnovení preventivních lékařských prohlídek dětí ve školách.
 3. Stanovení maximální hranice marže z léků k zamezení nemorálního zisku farmaceutických firem.
 4. Obnovení sítě dostupných nemocnic stomatologických ambulancí
 5. Zákaz privatizace páteřní sítě zdravotnických zařízení.

 

Priorita III/4:  Zajištění důstojného života seniorů a invalidních občanů

BUDEME PROSAZOVAT:

 1. Zajištění práva na důstojné stáří a spravedlivou valorizaci důchodů.
 2. Výstavbu domů seniorů se službami v odpovídajícím množství dle demografického vývoje.
 3. Dokončení a přijetí zákona o sociálním bydlení, stanovení standardu bydlení.
 4. Reformu důchodového systému se zastropováním věku.
 5. Přiměřeně vysoké zastropované důchody manažerů, politiků a úředníků ve vysokých funkcích veřejné správy.
 6. Spravedlivý výpočet důchodu osobám, které se v produktivním věku vyhýbaly práci.

 

Priorita III/5: Zkvalitnění života nízko příjmových skupin obyvatel

BUDEME PROSAZOVAT:

a.      Podporu mladých rodin formou výhodných půjček státem dotovaných.

 1. Podporu porodnosti u pracujících rodin.
 2. Výstavbu sociálních bytů.

 

Priorita III/6:  Zmírnění nespravedlivých církevních restitucí

BUDEME PROSAZOVAT:

 1. Prošetření procesu a aktérů schválení zákona o tzv. církevních restitucích zejména ve vazbě na prohlášení kardinála Tomáška, že církev už nic po státu nebude požadovat, jakož i na prvorepublikové podklady a přístup TGM k majetku církví.
 2. Zrušení církevních restitucí církvím, které zahájily svou činnost po roce 1989.