Program hnutí

Úvodem

 • Svět okolo nás se vyvíjí velmi dynamicky a ne vždy příznivě pro nás, občany ČR. Parlamentní politické strany ČR neefektivně a pomalu reagují na nové výzvy. Chceme-li zabránit hrozící katastrofě, musíme najít takové politiky, kteří jsou a se zhoršující se situací zůstanou vlastenci. Musíme volit takové poslance a politické subjekty, kteří budou pracovat pro suverénní národní stát ČR!
 • Jsme členy vojenské aliance NATO, která se stává stále více nedůvěryhodnou organizací. Tato nedůvěra je výsledkem toho, že většina členských států, včetně ČR, zásadním způsobem porušuje přístupovou smlouvu (Severoatlantickou smlouvu).
 • Některé členské země této organizace v rozporu s touto smlouvou vedou agresivní války na různých kontinentech, neustále rozšiřují počty vojenských základen v bezprostřední blízkosti cizích států a jsou aktivními účastníky v procesu rozbíjení mezinárodního právního systému.
 • K vynucování svých egoistických cílů neváhají používat ani takové metody, jako jsou ekonomické a jiné sankce k tomu, aby vyděračstvím dosáhly svých cílů.
 • Severoatlantická aliance místo toho, aby se stala garantem mírového řešení sporů (tak, jak je to v čl. 1 přístupové smlouvy), se stává zdrojem narůstání válečného napětí ve světě.
 • Pro USA se členské země této organizace stávají jen odběratelem drahých zbraňových systémů. Menší členské země, včetně ČR, v této organizaci nehájí své bezpečnostní zájmy, ale poníženě slouží zájmům cizích zemí. Z takové organizace je nutné co nejdříve vystoupit.
 • Pandemie dokázala, že NATO je špatná aliance ve špatný čas s neschopným vedením a cíli, které dříve či později rozpoutají válku v Evropě. O EU platí totéž, v krizi se ukázala jako zbytečná a příliš nákladná instituce.
 • Také Evropská unie (EU) neplní svoji původní funkci. Zejména po přijetí Lisabonské smlouvy se EU zásadním způsobem změnila. Z organizace, která sehrávala významnou roli v ekonomickém rozvoji evropských států, která sehrávala také významnou roli v předcházení konfliktům na evropském kontinentu se stává organizace, která velmi intenzivně boří to, co dříve bylo budováno.
 • Dotační politika EU a takzvaná sdílená suverenita jsou využívány k postupné kolonizaci zejména nových členských zemí. Monetární, ekonomické a zejména ideologické nástroje používané nikým nevolenými představiteli EU slouží k jedinému cíli: likvidaci národních států. K tomu má přispět i falešný výklad evropské historie, především z období před a po 2. světové válce.
 • K celkové destrukci členských zemí EU je zneužívána i politika takzvaného “Zeleného údělu”. Pod rouškou ekologie jsou s pomocí agresivní “zelené” ideologie prosazována taková opatření, která mohou velmi rychle přivést evropské země k energetické katastrofě. Ta se zákonitě promítne do všech oblastí života společnosti.
 • Současní představitelé vedení EU nerespektují evropskou legislativu (Schengenská smlouva, Dublinské nařízení) o přijímání, migrantů a jejich pohybu uvnitř prostoru EU. V současné době se celá problematika migrace (nezákonné migrace) díky nečinnosti příslušných orgánů EU vymkla jakékoliv kontrole a představuje významné bezpečnostní riziko.
 • Národní státy se projevily jako jediné akceschopné entity, které dokázaly reagovat na nové hrozby. Svůj úkol však mohou plnit pouze v případě, že v jejich čele (na všech úrovních rozhodování) budou vlastenci, a nikoliv sluhové globalistů jako doposud.
 • Životně důležitým faktorem pro budoucnost národních států a pro zachování míru v Evropě představuje návrat k respektování výsledků 2. světové války a závěrů navazujících konferencí v Jaltě a Postupimi.
 • Lhostejnost našich parlamentních politických stran k negativním jevům v EU a v NATO jsou dokladem jak jejich neschopnosti, tak také neochoty hájit naše národní zájmy. Tento stav vyžaduje radikální řešení. To jde uskutečnit jediným možným způsobem – nahradit stávající politickou reprezentaci lidmi, kteří budou jednat v našem národním zájmu.
 • České republice nezbývá než se vydat stejnou cestou jako Polsko a Maďarsko – vlastenecké síly musí postupně ve volbách získat ústavní většinu.
 • Pandemie COVID-19 prokázala, že EU a NATO nedokáží plnit svá původní poslání. Naopak se staly bezpečnostním rizikem, protože zájmy globalistů na přípravě války v Evropě a prosazování masové nelegální migrace nadřadily ochraně zdraví a životů občanů členských zemí Evropské unie a Severoatlantické aliance.
 • O neschopnosti řešit vnitřní problémy NATO a EU svědčí také konflikt mezi Řeckem (členem NATO a EU) a Tureckem (členem NATO). Jak potom mohou tyto organizace řešit problémy globální, když nedovedou vyřešit problémy vnitřní?
 • Pokud máme být schopni uskutečnit cíl vystoupit z nereformovatelné EU a NATO, musíme včas přijmout řadu zásadních opatření. Jedná se zejména o hledání potencionálních spojenců, zejména z řad V4, Rakouska, ale i dalších států včetně těch,kteří jsou mimo EU a NATO.
 • Jde také o přípravu naší ekonomiky, oblasti bezpečnostní a dalších oblastí, které se mohou stát objektem nátlaku ze strany jak EU (viz proces brexitu), tak i členských států NATO.

 

PROGRAM politického hnutí BOS 2020-2022

Politické hnutí BOS bude usilovat o upevňování vztahu občanů ke své zemi a pocitu jejich odpovědnosti za společnou budoucnost a život v míru. Základním cílem našeho programu je posílení suverenity, důvěryhodnosti a bezpečnosti České republiky i její občanů.

I. OBLAST BEZPEČNOSTI

 • Cílem je podpora opatřením k zabezpečení efektivní a nekompromisní ochrany a obrany celistvosti a svrchovanosti České republiky jako základního předpokladu vnější a vnitřní bezpečnosti naší země a občanů.

Priorita I/1:

Orientace zahraniční politiky na přátelské vztahy se státy a národy prosazující mír a vzájemnou spolupráci

BUDEME PROSAZOVAT:

 • Vystoupení z Evropské unie a z NATO. Došli jsme k závěru, že tyto organizace působí v rozporu s národními zájmy ČR a již je nelze reformovat. Odmítáme být solidární s těmi, kdo si řeší své problémy na náš úkor.
 • Hledání spojenců pro činnost mimo struktur EU a NATO, zejména mezi členy V4, Rakouska, Slovinska, Řecka a dalších států.
 • Zahraniční politiku orientovanou na přátelské vztahy se všemi státy a národy, které ve světě prosazují politiku míru a přátelství, bez ekonomických sankcí a které se spolu s námi budou podílet na vytváření nových vztahů založených na rovnoprávnosti, důvěryhodnosti a mírového soužití.
 • Obnovení významu a důležitosti Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE), jako nástroje pro mírové a spravedlivé řešení problémů v Evropě a jejím blízkém okolí.
 • Nepoužívání armády ČR k nesmyslným zahraničním misím bez mandátu Rady bezpečnosti OSN.
 • Zákaz dislokace cizích vojsk a rozmístění cizích vojenských základen a zařízení na našem území.

Priorita I/2:

Zabránění nelegální migraci na území České republiky

BUDEME PROSAZOVAT:

 • Odmítnutí všech konvencí, které nerozlišují legální a nelegální migraci
  Suverénní rozhodování o tom, kdo může a kdo nesmí být občanem ČR a pobývat na našem území.
 • Podmínkou je bezvýhradné respektování našich zákonů a dalších právních norem.
 • Bezprostřední návrat do země původu nelegálních migrantů i těch, kteří se dopustí závažných trestných činů.
 • Opuštění (odmítnutí) Marakéšské smlouvy, Istanbulské smlouvy a Paktu OSN o migraci a obdobných norem přijímaných v budoucnosti.
 • Odmítnutí všech forem rasismu, zejména těch, které jsou spojeny přepisováním české a evropské historie.

Priorita I/3:

Zajištění obrany území České republiky

BUDEME PROSAZOVAT:

 • Plnění bezpečnostní koncepce státu ve smyslu ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR, tak, aby jasně stanovila úkoly pro ozbrojené síly, bezpečnostní sbory, záchranné sbory a havarijní služby pro zajištění obrany ČR.
 • Zásadní změnu v koncepci, velikosti a struktuře Armády České republiky, její nasměrování k zabezpečení obrany území České republiky na úkor zahraničních misí. a také v součinnosti s PČR k ochraně obyvatelstva v době mimořádných situaci. Podstatné zvýšení počtu příslušníků bojových útvarů na úkor armádních úředníků.
 • Vytvoření sil a prostředků teritoriální obrany s využitím zkušeností Švýcarska (případně Izraele).
  Obnovení branné přípravy na školách a dalších vzdělávacích zařízeních ve smyslu zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR.
 • Obnovení prvků systému civilní ochrany obyvatelstva a teritoria před následky nejen terorismu nebo války, ale i živelních pohrom, úniku jedovatých průmyslových látek apod., ve smyslu zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému.
 • Obnovení zásob prostředků ochrany obyvatelstva při zdolávání mimořádných událostí podle poznatků z povodní i velkých požárů i pro případ použití ZHN
  Vytvoření organizačních, materiálních a finančních předpokladů pro dobrovolný šestiměsíční branný výcvik záloh ve smyslu branného zákona (č. 585/2004 Sb.). Motivací by mohlo být získání zbrojního průkazu, řidičského průkazu, specialisté oprávnění k ovládání techniky, na které byli vycvičeni.
 • Vytvoření mobilizačních záloh a zásob pro rozvinutí AČR v případě ohrožení ČR.
 • Obnovení prvků hospodářské mobilizace, včetně hmotných rezerv, dopravní a speciální techniky.
 • Výchovu mladé generace k odpovědnosti za obranu svých rodin, vesnice nebo města, své vlasti.

Priorita I/4:

Zvýšení úrovně vnitřní bezpečnosti občanů ČR

BUDEME PROSAZOVAT:

 • Snížení administrativní zátěže uniformovaných policistů ve výkonu služby.
 • Zajištění lepší ochrany řadových policistů, příslušníků vězeňské služby, požárníků a dalších příslušníků ozbrojených sborů před politizací jejich oprávněných zásahů proti podezřelým a pachatelům přestupků a trestných činů.
 • Zkvalitnění výběrových řízení policistů zpřísněním kritérií pro uchazeče.
 • Zákon o soukromých bezpečnostních agenturách.
 • Zamezení reorganizačních změn “na objednávku” různých vlivových skupin ve strukturách bezpečnostních sborů a v ozbrojených silách.
 • Energetickou a potravinovou bezpečnost a soběstačnost jako jedny z rozhodujících základů pro fungování státu.

Priorita I/5:

Obnovení a rozšíření českého obranného a bezpečnostního průmyslu

BUDEME PROSAZOVAT:

 • Obnovení a rozšíření českého obranného a bezpečnostního průmyslu nejen jako rozhodující dodavatele pro naše ozbrojené síly a bezpečnostní sbory, ale také jako významného českého exportéra a zaměstnavatele.
 • Obnovení Národního úřadu pro vyzbrojování, působícího ve strukturách resortu MO.
 • Nákup armádní výzbroje až po stanovení jasné koncepce rozvoje AČR směrované na obranu územní celistvosti a garanta suverenity ČR.
 • Postupné navyšování rozpočtu resortu obrany příštích pět let podle aktuálních potřeb a možností státu pro obranu suverenity ČR.
 • Vytvoření zákonných podmínek (do vystoupení z NATO a EU) umožňujících preferovat české výrobce při nákupech výstroje, výzbroje a techniky.

II. OBLAST ODPOVĚDNOSTI

Cílem je posílení odpovědnosti politiků, státních orgánů a občanů za řádné fungování státu a stav společnosti.

Priorita II/1:

Osobní odpovědnost zvolených politiků i výkonné moci

BUDEME PROSAZOVAT:

 • Důslednou rozpočtovou odpovědnost a eliminaci neúčelného rozhazování finančních prostředků, např. na dotace politickým, migračním a podobným neziskovým organizacím i těm, které jsou dotovány ze zahraničních zdrojů.
  Založení „České komerční státní banky“ ve 100% vlastnictví ČR pro zvýšení finanční nezávislosti státu.
 • Osobní odpovědnost jednotlivých soudců, soudních znalců, exekutorů a státních zástupců za řešené případy.
  Trestně právní a ekonomickou odpovědnost za chybná rozhodnutí výkonné moci.
 • Zpřísnění zákona o trestně právní odpovědnosti právnických osob za všechny hospodářské trestní činy.
 • Veřejné skládání účtů před občanskou veřejností zvolenými poslanci a senátory za hnutí BOS.
 • Zamezení odplývání zisků mimo území ČR daňovou motivací.
 • Zrušení povinných poplatků ČT, protože dlouhodobě neplní své poslání v oblasti poskytování vyváženého a objektivního zpravodajství.

Priorita II/2:

Odpovědnost státu za životní prostředí, strategické suroviny, energetické a přírodní zdroje

BUDEME PROSAZOVAT:

 • Kontrolu státu nad strategickými surovinami tak, aby ČR přestala být vydíratelnou zemí, zamezení prodeje strategických surovinových zdrojů do soukromých rukou či zahraničním firmám.
 • Dosažení stabilizace rozlohy půdního a lesního fondu, zamezení záborů zemědělské půdy developery, pro budování nových fotovoltaických elektráren či dalších obdobných staveb..
 • Dostavbu jaderné elektrárny Temelín a Dukovany na základě transparentního výběrového řízení. Provoz těchto JE musí být plně pod kontrolou ČR.
  Odpovědné hospodaření s vodou jako strategickou a životně důležitou surovinou, vykoupení vodárenských společností zpět do vlastnictví státu či obcí.
 • Návrat k pěstování takové struktury plodin, které jsou významné pro zajištění potravinové soběstačnosti ČR, na úkor pěstování technických plodin.
  Posílení kontroly nad vývozem surovin a dovozem odpadů.

Priorita II/3:

Udržení našich kulturních tradic, kulturního bohatství a českého jazyka. Rozvoj školství, tělovýchovy a sportu ve prospěch potřeb společnosti.

BUDEME PROSAZOVAT:

 • Kvalitní vysoké školství a výzkum v oborech umožňujících uplatnění absolventů.
 • Rozvoj a zkvalitnění učňovského a středního odborného školství podle požadavků trhu práce.
 • Vznik národní rady pro vzdělávání jako apolitického a nenáboženského orgánu, složeného z odborníků, k zajištění kontinuity vzdělávací strategie při politických změnách ve vedení rezortu.
 • Eliminaci vlivů a působení neziskových organizací ve školních zařízeních na výchovu dětí a mládeže.
 • Konec inkluze a podobných destruktivních projektů.
  Transparentní financování sportu, včetně dotačních programů.

Priorita II/4:

Výkon trestu nepodmíněného odnětí svobody musí odradit pachatele od páchání další trestné činnosti

BUDEME PROSAZOVAT:

 • Taková opatření, která zabezpečí vytvoření podmínek pro povinnou práci vězňů tak, aby si nejen vydělali na pobyt v nápravném zařízení, ale také aby byli schopni alespoň částečně splácet své dluhy.
 • Aby ti, kteří porušili zákony a parazitovali na práci řádných občanů, nežili ve vězení ve vyšším materiálním, ekonomickém a zdravotnickém standardu, než řádně pracující občan, invalida či starobní důchodce.

Priorita II/5:

Razantnější boj proti korupci

BUDEME PROSAZOVAT:

 • Tvrdé postihy původců korupce ve společnosti, vč. justice a policie, a postih za předražování státních zakázek.
 • Prověření privatizačních projektů zpětně, prodloužení promlčecích lhůt privatizačních zločinů, odcizení penzijních fondů apod.
 • Úpravu zákona o vyvlastnění ve veřejném zájmu.
 • Důslednější vymahatelnost práva.
 • Novelizaci zákona o veřejných zakázkách.

III. OBLAST SOLIDARITY

Cílem je prosazovat a uplatňovat principy solidarity a spravedlnosti ve vztazích mezi občany a mezi občany a státem.

Priorita III/1:

Zjednodušení právního řádu České republiky při zachování jeho kontinuity a jeho následného upevnění

BUDEME PROSAZOVAT:

 • Přijetí ústavního zákona o obecném referendu.
  Ochranu právního systému ČR před pokusy o narušení principů právního státu snahou o vnášení prvků cizorodých právních systémů uplatňovaných ve prospěch úzkých skupin obyvatelstva.
 • Zjednodušení soustavy státního zastupitelství a soudů na třístupňovou (okresní, krajské, nejvyšší soudy a souběžně i státní zastupitelství), tj. zrušení vrchních soudů a vrchních státních zastupitelství.
 • Zavedení dalšího povinného vzdělávání a přezkušování odborných znalostí soudců a státních zástupců, jejich povinnost obhájit svůj mandát nejpozději do 6 let.
 • Převedení exekutorů do státní služby.

Priorita III/2:

Vytvoření vhodnějších podmínek pro získání zdrojů pro financování oblasti solidarity

BUDEME PROSAZOVAT:

 • Poctivá práce se musí stát jediným a plně dostačujícím způsobem obživy..
  Diskusi na úrovni státu o dopadech digitalizace, robotizace a automatizace (tzv. Průmysl 4.0) na život společnosti.
 • Spravedlivé ohodnocení práce osob zabezpečujících bezpečnost občanů ČR během služby i po jejím ukončení.
 • Redukci pracovních agentur, zákaz možnosti pracovním agenturám zaměstnávat nekmenové zaměstnance, ale pouze práci zprostředkovávat se zastropováním výše odměny pracovní agentuře.
 • Zrušení superhrubé mzdy.
  Zjednodušení daňového systému.
  Snížení odvodů zaměstnavatelů za pracovníky.
 • Odebrání sociálních dávek (hmotné nouze, příspěvku na péči a zdravotně postiženým) občanům, kteří mohou, ale nechtějí pracovat.
 • Zdanění zisků tam, kde byl vytvořen, tedy v ČR.
 • Stanovení pracovních závazků a jejich následné odpracování po ukončení studia VŠ občanem ČR, jemuž bylo studium poskytnuto na náklady státu.
 • Bankovní daň
 • Podporu ze státního rozpočtu jen těm neziskovým organizacím, které se zabývají pomocí občanům výhradně v oblasti sociální péče.

Priorita III/3:

Zkvalitnění zdravotní péče dostupné všem občanům

BUDEME PROSAZOVAT:

 • Zřízení jedné státní zdravotní pojišťovny.
 • Obnovení preventivních lékařských prohlídek dětí ve školách.
 • Stanovení maximální hranice marže z léků k zamezení nemorálního zisku farmaceutických firem.
 • Obnovení sítě dostupných nemocnic stomatologických ambulancí
  Zákaz privatizace páteřní sítě zdravotnických zařízení.

Priorita III/4:

Zajištění důstojného života seniorů a invalidních občanů

BUDEME PROSAZOVAT:

 • Zajištění práva na důstojné stáří a spravedlivou valorizaci důchodů.
  Výstavbu domů seniorů se službami v odpovídajícím množství dle demografického vývoje.
 • Dokončení a přijetí zákona o sociálním bydlení, stanovení standardu bydlení.
 • Reformu důchodového systému se zastropováním věku.
 • Přiměřeně vysoké zastropované důchody manažerů, politiků a úředníků ve vysokých funkcích veřejné správy.
 • Spravedlivý výpočet důchodu osobám, které se v produktivním věku vyhýbaly práci.

Priorita III/5:

Zkvalitnění života nízko příjmových skupin obyvatel

BUDEME PROSAZOVAT:

 • Podporu mladých rodin formou výhodných půjček státem dotovaných.
 • Podporu porodnosti u pracujících rodin.
 • Výstavbu sociálních bytů.

Priorita III/6:

Zmírnění nespravedlivých církevních restitucí

BUDEME PROSAZOVAT:

 • Prošetření procesu a aktérů schválení zákona o tzv. církevních restitucích zejména ve vazbě na prohlášení kardinála Tomáška, že církev už nic po státu nebude požadovat, jakož i na prvorepublikové podklady a přístup TGM k majetku církví.
 • Zrušení církevních restitucí církvím, které zahájily svou činnost po roce 1989.